^

 • 1 ***
  Laimīgs ir nevis tas, kurš spēj saņemt vai dabūt, bet gan tas, kurš spēj dot citiem./O.Mandino
 • 2 ***
  Vienmēr atceries, kas Tu esi...Jo, ja Tu nezināsi, kas Tu esi, Tu centīsies būt kāds cits./K.Rasela
 • 3 ***
  Izglītoties nenozīmē piepildīt tukšu spaini, bet gan tumsā iedegt gaismu./V.B.Jīts
 • 4 ***
  Ir tikai viens veids, kā kaut ko iemācīties. Un tā ir darbība./P.Koelju
 • 5 ***
  Ja tici, ka Tu vari, vai arī tici, ka nevari, abos gadījumos Tev ir taisnība!/H.Fords
50%

Christmas Special day Offer


Jaunums!

Piedāvājam jaunas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu programmas! Sīkāka informācija un pieteikšanās ŠEIT!


Programmas mērķauditorija:  Vispārējās izglītības pedagogi.

Programmas mērķis: Pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšana mācību procesa realizēšanā izglītojamiem ar  speciālajām vajadzībām.

Programmas uzdevumi:  Sniegt pedagogiem padziļinātas zināšanas par bērnu ar dažādiem attīstības traucējumiem pedagoģiski psiholoģiskajām īpatnībām mācību procesā.

Izglītības satura apraksts:

Lekcija (2 stundas)

1)      Bērnu ar speciālajām vajadzībām īpatnības izglītības procesā.

 Praktiskās nodarbības (6 stundas)

2)      Psiholoģiski pedagoģiskās izvērtēšanas nepieciešamība, iespējas, rezultāti, atgriezeniskā saite (Diskusija, problēmsituāciju analīze)

Individuālo izglītības un korekcijas plānu izstrāde un realizācija - uzvedības monitorings, sasniedzamie un vēlamie rezultāti, rezultatīva sadarbības plānošana.  (Meistarklase)

Programmas īstenošanas plāns:  Lekcija, grupu darbs, praktiskais darbs, situāciju analīzes, individuālais darbs.

Programmas vadītāja:  Līga Kuršinska, speciālais pedagogs, sociālais pedagogs, Marte Meo kolēģu trenere.

Pasniedzēji:

Inese Birģele – Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra psiholoģe

Anda Pēkšēna – Narmadas tautskolas pasniedzēja

Līga Kuršinska, speciālais pedagogs, sociālais pedagogs, Marte Meo kolēģu trenere.

Programmas apjoms: 8 stundas.

Kursu beigās tiek izsniegta apliecība.

Kontaktpersona:

Līga Kuršinska, Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra direktora vietniece metodiskajā darbā.

Tālrunis 26226595, e  – pasts This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Programmas mērķauditorija:  Vispārējās izglītības pedagogi.

Programmas mērķis: Vispārējās izglītības iestāžu pedagogu, kuri iesaistīti izglītības programmu izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām īstenošanā, profesionālās kompetences paaugstināšana darbā ar izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Programmas uzdevumi:  Sniegt pedagogiem zināšanas un prasmes par IKT un asistīvo tehnoloģiju izmantošanas iespējām mācību darba organizēšanā un realizēšanā izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Izglītības satura apraksts:

Lekcija (2 stundas)

1)      Bērnu ar garīgās attīstības  traucējumiem īpatnības mācību procesā.

Praktiskās nodarbības (6 stundas)

2)      Interaktīvu mācību līdzekļu veidošana programmā  MS Office Power Point.

3)      Infografikas izmantošanas iespējas atgādņu gatavošanā.

4)      Runas palīgierīču (Go Talk tāfeles)  izmantošanas iespējas mācību procesā.

      5)   Widgid programma.

Programmas īstenošanas plāns:  Lekcija, grupu darbs, praktiskais darbs, situāciju analīzes, individuālais darbs.

Programmas vadītāja:  Līga Kuršinska, speciālais pedagogs, sociālais pedagogs, Marte Meo kolēģu trenere.

Pasniedzēji:

Santa Brasla,  Mg.paed. , speciālās izglītības skolotāja,  latviešu valodas un literatūras skolotāja. Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra izglītības metodiķe.

Adrija Brantevica – Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra logopēde.

Ieva Dēliņa – Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra logopēde.

Programmas apjoms: 8 stundas.

Kursu beigās tiek izsniegta apliecība.

Kontaktpersona:

Līga Kuršinska, Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra direktora vietniece metodiskajā darbā.

Tālrunis 26226595, e  – pasts This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Programmas mērķauditorija:  vispārējās izglītības pedagogi.

Programmas mērķis:  pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšana mācību procesa realizēšanā izglītojamiem ar  mācīšanās traucējumiem.

Programmas uzdevums:  sniegt pedagogiem zināšanas un iestrādes mācību darba organizēšanā un realizēšanā izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem.

Izglītības satura apraksts:

 • Bērnu ar mācīšanās traucējumiem mācību procesa īpatnības;
 • Praktiskas metodes  mācību procesa veiksmīgai  realizēšanai;
 • Atgādņu gatavošanas paņēmieni, veidi, izmantošanas iespējas;
 • Individuālo izglītības  plānu sastādīšana, izpilde, kontrole un saskaņošana ar pedagogiem un vecākiem;
 • Sadarbība ar vecākiem;
 • Interaktīvu mācību līdzekļu veidošana MS Office Power Point; mācību līdzekļu plānošana, veidošana, darbs ar animāciju;
 • Infografikas izmantošanas iespējas atgādņu gatavošanā.

Programmas īstenošanas plāns:  lekcija, grupu darbs, praktiskais darbs, situāciju analīze.

Programmas vadītāja: Līga Kuršinska, speciālais pedagogs, sociālais pedagogs, Marte Meo kolēģu trenere.

Lektores:  Jolanta Zorgenberga , Mg.paed., speciālās izglītības skolotāja, sākumskolas un pamatskolas krievu valodas skolotāja. Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra izglītības metodiķe.

                  Santa Brasla,  Mg.paed. , speciālās izglītības skolotāja,  latviešu valodas un literatūras skolotāja. Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra izglītības metodiķe.

Programmas apjoms: 24 stundas

Kursu beigās tiek izsniegta apliecība.

Kontaktpersona:

Līga Kuršinska, Pelču speciālās internātpamatskolas –attīstības centra direktora vietniece metodiskajā darbā.

Tālrunis 26226595, e  – pasts This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1)     

Programmas mērķauditorija:  pirmsskolas izglītības pedagogi, speciālās izglītības pedagogi, vispārējās izglītības pedagogi.

Programmas mērķis: pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšana un praktisko darba metožu izmantošanas iespējas  darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem un bērniem ar speciālajām vajadzībām.

Programmas uzdevums: sniegt pedagogiem zināšanas un praktiskas iemaņas mācību satura dažādošanā, izmantojot praktiskā darba metodes vizuālās mākslas stundās un rotaļnodarbībās.